Research projects/Projekty badawcze

Dr. Anna Czura 

PLURIMOBIL: MOBILITY PROGRAMMES FOR SUSTAINABLE PLURILINGUAL AND INTERCULTURAL LEARNING The aim of this project initiated by the European Centre for Modern Languages in Graz is to prepare a set of teaching resources that will help language teachers and teacher trainers prepare their students and student teachers for participation in learning mobility experience.

PLURIMOBIL: MOBILITY PROGRAMMES FOR SUSTAINABLE PLURILINGUAL AND INTERCULTURAL LEARNING Celem projektu jest przygotowanie wspierających mobilność edukacyjną materiałów dydaktycznych dla nauczycieli różnych typów szkół oraz edukatorów nauczycieli. Projekt jest koordynowany przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu.

Dr. Justyna Deszcz-Tryhubczak 

UTOPIANISM IN CHILDREN’S AND YOUNG ADULT FANTASY FICTION The project is aimed at distinguishing utopian motifs in recent Anglophone fantasy literature for children and young adults. It also involves empirical reader response research among young readers.

 UTOPIJNOŚĆ W LITERATURZE FANTASY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Niniejszy projekt ma na celu wyłonienie motywów utopijnych w anglojęzycznej literaturze fantasy przeznaczonej dla młodego odbiorcy. W ramach projektu prowadzone są również empiryczne badania czytelnicze wśród młodzieży.

Dr. Justyna Deszcz-Tryhubczak, MgrMateusz Marecki 

MOTHERHOOD SCRIPTS IN LOIS LOWRY’S GIVER QUARTET The purpose of this project is to examine models of motherhood in Lois Lowry’s dystopian Giver quartet. Drawing on selected cognitive approaches, the project speculates how young adult readers make sense of the motif of motherhood.

SKRYPTY MACIERZYŃSTWA W TETRALOGII „DAWCA” LOIS LOWRY Celem projektu jest analiza modeli macierzyństwa przedstawionych w Son (2012) Lois Lowry. Rozważania, które mają na celu zademonstrowanie, w jaki sposób młodzi czytelnicy rozumieją i przyswajają zakodowane w powieści skrypty dotyczące macierzyństwa, a co za tym idzie – kobiecości i rodziny, będą prowadzone przez użyciu wybranych narzędzi wypracowanych w paradygmacie kognitywnym.

Dr. Blanka Grzegorczyk 

ENGAGEMENTS WTH QUESTIONS OF NATIONAL IDENTITY, CULTURAL HYBRIDITY, DECOLONIZATION, AND DIASPORIC CULTURE The project is focused on ways in which contemporary British children’s books engage with some of the major cultural debates of recent years and examines the way in which they resonate with the current preoccupations and tastes of the white mainstream British reading public. A central assumption of this project is that Britain’s imperial past continues to play a key role in its representations of race, identity, and history.

Dr. Agata Zarzycka 

GOTH SUBCULTURE AS AN INSPIRATION FOR CHARACTER TROPES AND AESTHETIC SOLUTIOS IN CONTEMPORARY POPULAR CULTURE The project focuses on the ways such tropes and the exchange between the mainstream and the “underground” are reflective of the impact exerted by broader processes of cultural medialization, remix and participation upon contemporary youth culture.

SUBKULTURA GOTYCKA JAKO INSPIRACJA DLA TYPÓW POSTACI I ROZWIĄZAŃ ESTETYCZNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE POPULARNEJ. Projekt dotyczy sposobów odzwierciedlania przez gotyckie tropy szerszego wpływu procesów medializacji, remiksu i uczestnictwa na współczesną kulturę młodzieżową.

Dr Blanka Grzegorczyk

THE POSTCOLONIAL EXOTIC IN MODERN BRITISH ADVENTURE STORIES The project traces important continuities between late nineteenth-century and early twentieth-century adventure stories and their recent, avowedly postcolonial, counterparts. A central assumption of this project is that the exoticist production of otherness in modern British adventure stories serves varied and often contradictory ideological purposes, promoting positive exchanges between Western and non-Western cultures on the one hand, but legitimating prejudiced Eurocentric stereotyping on the other.

POSTKOLONIALNA EGZOTYKA WE WSPÓŁCZESNYCH BRYTYJSKICH POWIEŚCIACH PRZYGODOWYCH Celem projektu jest ukazanie związków pomiędzy wiktoriańską powieścią przygodową a jej odpowiednikiem postkolonialnym. Szczegółowa analiza współczesnych brytyjskich powieści przygodowych ma odsłonić dwuznaczność ukrytych w nich ideologicznych przesłanek i podkreślić tendencję do tworzenia egzotyki na potrzeby kultury hegemonicznej oraz do powielania kulturowych stereotypów krajów Trzeciego Świata, obecnych również w utworach proponujących radykalne odwrócenie perspektywy i zbudowanie alternatywnych połączeń kulturowych.

Mgr Aleksander Brzózka 

IDEOLOGY IN POLISH TRANSLATIONS OF MARK TWAIN’S TOM SAWYER The variety of target texts available for analysis (13 texts spanning years 1901 through 2012) offers insight into how the notions of family, school, race, religion and childhood have changed in the target culture over the period and to what extent they have influenced the child-adult asymmetry of power manifested in the said translations. These observations enable an analysis of the role of a translator of young adult literature in the context of ideosomatics and idiosomatics of translation.

 IDEOLOGICZNE ASPEKTY POLSKICH PRZEKŁADÓW TOMKA SAWYERA MARKA TWAINA Różnorodność polskich przekładów stanowiących przedmiot analizy (13 tekstów powstałych w latach 1901 — 2012) pozwala poznać sposób, w jaki pojęcia rodziny, szkoły, rasy, religii i dzieciństwa zmieniały się na przestrzeni czasu w kulturze docelowej oraz w jaki sposób owe zmiany wpływają na asymetrię relacji władzy na linii dziecko-dorosły widoczną w analizowanych przekładach. Obserwacje te pozwalają z kolei przemyśleć rolę tłumacza literatury dziecięcej i młodzieżowej w kontekście koncepcji ideosomatyki oraz idiosomatyki tłumaczeń.

Mgr Robert Gadowski 

THE IDEA OF FREEDOM IN AMERICAN YA DYSTOPIAN NOVELS The aim of this project is to examine how the story arc is selected YA dystopian novels highlights the core elements of the freedom that must be preserved in the face of a society increasingly influenced by bio-politics.

IDEA WOLNOŚCI W AMERYKAŃSKIEJ LITERATURZE DYSTOPIJNEJ DLA MŁODEGO CZYTELNIKA Celem mojej pracy jest wykazanie, w jaki sposób w wybrane dzieła z amerykańskiej literatury dystopijenej definiują ideę wolności dla młodego czytelnika. Literacki namysł nad koncepcją wolności w zestawieniu z Foucaultowską wizją bio-polityki wskazuje na kulturową trwałość idei wolność, która, pomimo pewnych transformacji, pozostaje niewzruszona nawet w obliczu gwałtownych zmian społecznych i technologicznych.

Mgr Natalia Glina 

IMAGES OF VIOLENCE IN AMERICAN GRAPHIC NOVELS AND COMIC BOOKS FOR YOUNG READERS AS MIRRORS OF CULTURAL, SOCIAL AND MENTAL CHANGES OVER THE PAST SIX DECADES The project draws Steven Pinker’s theory of inner angels and demons as presented in his 2011 The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined, Peter Singer’s notion of an expanding circle of empathy introduced in his 1981 The Expanding Circle: Ethics and Sociobiology, as well as Lisa Zunshine’s theory of mind elaborated in her 2006 Why We Read Fiction: Theory of Mind and the Novel.

OBRAZY PRZEMOCY W GRAFICZNYCH POWIEŚCIACH I KOMIKSACH DLA MŁODYCH CZYTELNIKÓW JAKO ODZWIERCIEDLENIE ZMIAN KULTUROWYCH, SPOŁECZNYCH I MENTALNYCH ZACHODZĄCYCH NA PRZESTRZENI OSTATNICH 60 LAT Projekt jest próbą polemiki z teorią aniołów i demonów Stevena Pinkera, przedstawioną w The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (2011). Rozważa on również teorię rozszerzającego się kręgu empatii Petera Singera, omówioną w The Expanding Circle: Ethics and Sociobiology (1981), czerpiąc obficie z założeń teorii umysłu przedstawionej przez Lisę Zunshine w jej pracy Why We Read Fiction: Theory of Mind and the Novel (2006).

Mgr Adrianna Kurowska-Mitas 

ADAPTATIONINST FUNCTIONS MYTH AND LITERATURE in C.S. LEWIS’S NONMIMETIC FICTION The project focuses on the functions of myth and literature grounded upon Darwinian-adaptationist approach to literary studies (Brian Boyd, Joseph Carroll, Lisa Zunshine, Roger C. Schank, Jonathan Gottschall), psychological-cultural theories (Stephenson Bond, Rollo May), as well as literary anthropology concepts (Wolfgang Iser) as exemplified by C.S. Lewis’s fiction, primarily his mythopoeic fantasy.

 Mgr Mateusz Marecki 

YOUNG ADULTS NARRATING SERGEI PROKOFIEV’S PETER AND THE WOLF: THE IMPACT OF MULTIMODAL INFORMATION ON MUSIC PERCEPTION AND EMPATHY This cognitive-empirical study seeks to investigate how individuals within a group of 19-year-old Polish high school students narrate (react emotionally and cognitively to) Prokofiev’s ballet Peter and the Wolf by means of language and co-verbal occurrences. Drawing on a combination of cognitive approaches, it is possible to examine the issue of readerly empathy and identification with literary characters.

NARRACJE MŁODYCH ODBIORCÓW PO OBEJRZENIU BALETU PIOTRUŚ I WILK SERGIEJA PROKOFIEWA. WPŁYW BODŹCÓW MULTIMODALNYCH NA KWESTIĘ PERCEPCJI I EMPATII W MUZYCE

 Niniejszy empiryczno-kognitywny projekt ma na celu zbadanie na grupie 100 uczniów liceów związku profilów osobowości (mierzonych testami FCZ-KT, NEO-PI-R oraz INTE) ze stylami narracji/relacjonowania (percepcji i odbioru emocjonalnego poprzez język i gesty) 30-minutowego poematu symfonicznego Sergieja Prokofiewa pt. Piotruś i wilk w interpretacji orkiestry i uczniów Królewskiej Szkoły Baletowej w Londynie. Opierając się na założeniach wypracowanych w wybranych podejściach kognitywnych, projekt może rzucić nowe światło na kwestię empatii i utożsamiania się z fikcyjnymi postaciami w muzyce.

 Mgr Małgorzata Południak

NEW ECOLOGY:FUNCTIONS OF WILDERNESS IN SELECTED LATE 20TH- AND 21ST-CENTURY FANTASY AND SCIENCE FICTION NOVELS Currently, my research is focused on the use of Ecology without Nature idea, as specified by Timothy Morton, Kate Soper, and, indirectly, Bruno Latour, in the analysis of the functions of wilderness in selected late 20th- and 21st-century fantasy and science fiction novels. The idea is based on the redefinition of the meaning of Nature, the crisis of the notion of Nature and different attempts of its reinvention, which, I believe, can be found in selected literature.

NOWA EKOLOGIA. FUNKCJE MOTYWU DZIKIEJ PRZYRODY W WYBRANYCH POWIEŚCIACH FANTASY I SCIENCE FICTION Z II POŁOWY XX WIEKU I W XXI WIEKU Obecnie moje badania skupiają się na zastosowaniu idei ekologii bez natury według teorii Timothy’ego Mortona, Kate Soper i, pośrednio, Bruna Latoura, w analizie funkcji natury w wybranych powieściach fantasy i science fiction z przełomu XX i XXI wieku. Idea ta jest ściśle związana z przedefiniowaniem znaczenia i roli Natury, a nawet kryzysu tego pojęcia, czego przejawy widoczne są literaturze.

Mgr Mateusz Świetlicki (PhD candidate) 

WHEN BOYS BECOME MEN: MAKING UKRAINIAN BOYS IN SERHIY ZHADAN’S PROSE The purpose of this project is to study the role of Anglo-American and Western pop-culture in the process of growing up of Ukrainian boys in the late 1980s and early 1990s.

 KIEDY CHŁOPCY ZOSTAJĄ MĘŻCZYZNAMI: MĘSKOŚĆ JAKO PROJEKT W PROZIE SERHIJA ŻADANA. Głównym celem naukowym niniejszego projektu jest zbadanie wpływu angloamerykańskiej i zachodnioeuropejskiej kultury popularnej na rozwój ukraińskich chłopców na przełomie lat 80. i 90.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s