MEMBERS/CZŁONKOWIE I WSPÓŁPRACOWNICY

 

IMG_6202 (1)imageDr. Justyna Deszcz-Tryhubczak (Director) is Associate Professor of Literature and co-founder of the Center for Young People’s Literature and Culture at the Institute of English Studies, University of Wrocław, Poland, where she teaches English Literature and a variety of courses related to children’s literature. She is the author of a monograph on Salman Rushdie, Rushdie in Wonderland: “Fairytaleness” in Salman Rushdie’s Fiction (Peter Lang, 2004) and has published articles on Salman Rushdie, Angela Carter, fairy tales, and fantasy for young adults, for example in Folklore and Marvel & Tales. She co-edited Towards or Back to Human Values?: Spiritual and Moral Dimensions of Contemporary Fantasy (Cambridge Scholars Press, 2006), Considering Fantasy: Ethical, Didactic and Therapeutic Aspects of Fantasy in Literature and Film (ATUT, 2007), and Relevant across Cultures: Visions of Connectedness and Earth Citizenship in Modern Fantasy for Young Readers (ATUT, 2009). In 2012 she was awarded  a research grant from The Kosciuszko Foundation to conduct research in Rutgers University (NJ). In 2013 she was awarded a Fulbright Fellowship (Senior Advanced Research Award) to continue her research at Rutgers University. In June 2013 she became Director of the Center for Young People’s Literature and Culture. She became Director of the Center in June 2013. Justyna represents Poland as a member of the Management Committee for COST Action IS1404: EVOLUTION OF READING IN THE AGE OF DIGITISATION (E-READ) (European Concerted Research Action) http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1404.
Her function in the Action is that of a stakeholder liaison officer for reading/literacy promoters. In 2015 Justyna has become the review editor for International Research in Children’s Literature. In 2017 Justyna received the Marie Sklodowska-Curie individual fellowship at Anglia Ruskin University, where she is wcollaborating with prof. Eugene Giddens (Department of English and Media)
on ChildAct – Shaping a Preferable Future: Children Reading, Thinking and Talking about Alternative Communities and Times, a participatory project engaging children as researchers investigating readers’ responses to Un Lun Dun. Since summer 2017 she is also a member of the IRSCL executive board.

Her current research interests include children’s literature and culture, childhood studies, utopianism, ecocriticism, and intermediality.

Dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak (kierownik) pracuje jako adiunkt w Zakładzie Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych. Jest również współzałożycielem Pracowni Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej. Prowadzi zajęcia dotyczące literatury angielskiej, literatury fantasy dla dzieci i młodzieży, literatury i kultury dziecięcej i młodzieżowej, filmu dla dzieci, ekokrytycyzmu oraz teorii literatury. Jest autorem monografii Rushdie in Wonderland: “Fairytaleness” in Salman Rushdie’s Fiction (Peter Lang 2004) oraz artykułów na temat Salmana Rushdiego, Angeli Carter i fantasy dla dzieci i młodzieży, opublikowanych, miedzy innymi, w czasopismach Foklore i Marvels & Tales. Współredagowała następujące zbiory esejów: Towards or Back to Human Values: Spiritual and Moral Dimension of Contemporary Fantasy (Cambridge Scholars Press 2006), Considering Fantasy: Ethical, Didactic and Therapeutic Aspects of Fantasy in Literature and Film (Atut 2007), Relevant across Cultures: Visions of Connectedness in Modern Fantasy Literature for Young Readers (Atut 2009) oraz Exploring the Benefits of the Alternate History Genre / W poszukiwaniu pożyteczności gatunku historii alternatywnych (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu 2011). Zainteresowania naukowe Dr Deszcz-Tryhubczak dotyczą elementów utopijności w najnowszej literaturze fantasy dla dzieci i młodzieży, ekologii kulturowej i intermedialności. W 2012 r. zdobyła stypendium Fundacji Kościuszkowskiej oraz Fulbright Senior Advanced Research Award na badania w Center for Children and Childhood Studies,  Rutgers University (New Jersey). Stanowisko kierownika Pracowni objęła w czerwcu 2013 roku. Dr Deszcz-Tryhubczak reprezentuje Polskę jako członek Management Committee unijnej COST Action IS1404: EVOLUTION OF READING IN THE AGE OF DIGITISATION (E-READ) (European Concerted Research Action) http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1404.
Dr Deszcz-Tryhubczak pełni funkcję stakeholder liaison officer for reading/literacy promoters. W 2015 r. Dr Deszcz-Tryhubczak zaczęła pełnić funkcję redaktora odpowiedzialnego za dział recenzji w czasopiśmie International Research in Children’s Literature. Od sierpnia 2017 roku jest członkiem rady wykonawczej International Research Society for Children’s Literature. W 2017 roku uzyskała Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship , które realizuje obecnie na Uniwersytecie Anglia Ruskin w Cambridge, w Wielkiej Brytanii, we wspólpracy z prof. Eugenem Giddensem (Department of English and Media). Stypendium dotyczy projektu pt. ChildAct – Shaping a Preferable Future: Children Reading, Thinking and Talking about Alternative Communities and Times, proponującego zastosowanie podejścia partycypacyjnego włączającego młodych czytelników jako współbadaczy odbioru literatury dla dzieci i młodzieży.

Dr hab. Marek Oziewicz (kierownik w latach 2003-2013)

Bio: Jestem rodowitym wrocławianinem z bogobojnej rodziny. Nieprawdą więc jest jakoby dawno temu bure fale Odry wyrzuciły mnie na brzeg przy moście uniwersyteckim w wiklinowy koszyku wymoszczonym niezidentyfikowanym dorobkiem naukowym. Miałem szczęśliwe dzieciństwo, świetnych kolegów i fajne podwórko. Stamtąd trafiłem na Uniwersytet Wrocławski, gdzie w przerwach między podróżami do Meksyku, Indii, Turcji i po bliskim wschodzie, skończyłem studia magisterskie w zakresie literaturoznawstwa. Rok później mój macierzysty Instytut przygarnął mnie na studia doktoranckie, które ukończyłem trzy lata później. W 2001 r. dołączyłem do kadry instytutu jako asystent, potem adiunkt, a od 2010 jako profesor. W 2005 r. zdobyłem stypendium post-doktoranckie Fundacji Fulbrighta oraz grant badawczy Fundacji Kościuszkowskiej, które pozwoliły mi spędzić 7 miesięcy w Asbury College, KY, gdzie prowadziłem badania nad amerykańską fantasy mitopeiczną. Rezultatem tych studiów była książka One Earth, One People, na podstawie której w 2008 r. obroniłem habilitację. W 2010 r. One Earth, One People zdobyła w USA nagrodę Towarzystwa Mitopeicznego w dziedzinie badań nad mitem i fantasy, czyniąc mnie pierwszym nie anglo-amerykańskim laureatem tej nagrody.

Moja lista publikacji, do stycznia 2012, obejmuje 2 monografie, 4 zbiory, 49 artykułów i 6 recenzji. Jestem członkiem 5 organizacji naukowych (International Research Society for Children’s LiteratureInternational Association for the Fantastic in the ArtsMythopoeic SocietyChildren’s Literature Association oraz The Alumni Association) i członkiem komitetów redakcyjnych 5 czasopism naukowych (International Research in Children’s LiteratureFastitocalonFilotechnosLibri & Liberi oraz Lion and the Unicorn). Jestem profesorem w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu i Adiunktem w Pennsylvania State University, gdzie prowadzę kursy online z literatury fantasy. Jestem kierownikiem Pracowni Anglojęzycznej Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej oraz kierownikiem Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej przy IFA oraz szefem Komitetu Międzynarodowego przy amerykańskiej Children’s Literature Association, którego zadaniem jest promowanie i rekomendacja amerykańskim badaczom wartościowej, oryginalnie nie-anglojęzycznej literatury dla dzieci i młodzieży.

Zainteresowanie naukowe: fantasy mitopeiczna, mitopoetyka, mitotwórstwo oraz teorie mitu, szczególnie w przełożeniu na literaturę spekulatywną taką jak fantasy, science fiction, utopia i dystopia; współczesna anglo-amerykańska literatura dziecięca i młodzieżowa jako forma dyskursu tożsamościowego, szczególnie w kontekście wyzwań niesionych przez współczesne procesy globalizacyjne; anglo-amerykańska literatura spekulatywna; aplikacja nauk kognitywnych do badań literaturoznawczych; skrypty sprawiedliwościowe oraz ich reprezentacje we współczesnej literaturze spekulatywnej; kulturoznawstwo amerykańskie, szczególnie amerykańska muzyka folkowa oraz procesy kształtowania się demokracji amerykańskiej.

 

Ania

Dr Anna Czura

I work as an Assistant Professor in the Department of Applied Linguistics. In my research I focus on topics related to second language acquisition and teaching English as a foreign language. I am mainly interested in learner autonomy, language assessment and CLIL (content and language integrated learning). Since 2012 I have been a team member of the European Centre for Modern Languages (Graz) project aiming at developing teaching materials that prepare pupils and students for a mobility experience. I joined the Centre for Young People’s Literature and Culture at the outset of the “Popcultural Citizens: Literacy in an Age of Participatory Media” Project in 2013.

Na co dzień jestem adiunktem w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i zajmuję się tematami związanymi z przyswajaniem języków obcych i nauczaniem języka angielskiego jako obcego. Do moich głównych zainteresowań naukowych należą autonomia ucznia, ocenianie oraz CLIL. Od 2012 roku jestem członkiem projektu Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, którego celem jest promowanie edukacji interkulturowej oraz mobilności. Do Pracowni Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej dołączyłam wraz z początkiem projektu „Tubylcy popkultury: Kompetencje kulturowe w dobie nowych mediów” w 2013 roku.

 

Dr Agata Zarzycka

Assistant Professor at the Center for Young People’s Literature and Culture as well as Center for American Literature and Culture of the Department of English Studies at the University of Wrocław. I teach courses in American literature and culture, writing and broadly understood popular culture – especially speculative fiction and gothic convention. Both my research interests and hobbies deal with speculative fiction, role-playing games, participatory culture, remix, subcultures, gothic studies and fan studies My current research is focused on exchanges between popular culture and gothic convention.

Adiunkt w Pracowni Anglojęzycznej Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej, a także w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzę zajęcia w zakresie literatury i kultury amerykańskiej, pisania oraz szeroko rozumianej kultury popularnej, a zwłaszcza fikcji spekulatywnej i konwencji gotyckiej. Moje zainteresowania, zarówno naukowe jak i prywatne, obejmują, oprócz szeroko rozumianej fantastyki, narracyjne gry fabularne, kulturę uczestnictwa, remiks, subkultury, studia gotyckie, a także studia nad fandomem. Moje aktualne badania skupiają się na interakcjach między konwencją gotycką i popkulturą.

 

Dr Blanka Grzegorczyk

Blanka Grzegorczyk, PhD., is a Teaching Assistant at the Philological School of Higher Education in Wroclaw, Poland and has been a member of the Center for Young People’s Literature and Culture at the Institute of English Studies, University of Wroclaw since 2007. Her research and teaching focus on political ideologies in modern children’s literature, postcolonial studies, and cultural theory. Currently, she is researching the ways in which contemporary British fiction for children and young adults shows complex engagements with questions of national identity, cultural hybridity, decolonization, and diasporic culture. Her book, Discourses of Postcolonialism in Contemporary British Children’s Literature is forthcoming in 2014 (Children’s Literature and Culture series, Routledge).

Dr Blanka Grzegorczyk prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Jest członkiem Pracowni Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego od 2007 roku. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na społeczno-politycznym wymiarze literatury dla dzieci i młodzieży, krytyce postkolonialnej oraz badaniach kulturowych. Celem realizowanych przez nią obecnie badań jest praktyczna analiza brytyjskiej literatury dla dzieci i młodzieży podejmującej kwestie tożsamości narodowej, hybrydyczności, dekolonizacji i wielokulturowości. Jej monografia Discourses of Postcolonialism in Contemporary British Children’s Literature ukaże się w 2014 r. w serii Children’s Literature and Culture wydawnictwa Routledge.

 

Katarzyna Wasylak

Dr Katarzyna Wasylak

Dr.  Katarzyna Wasylak works as a lecturer at the Savannah College of Art and Design in Hong Kong. She received a PhD in Literature from the University of Wrocław for a thesis “Monistic Cosmologies in Modern Mythopoeic Fantasy: Rejection of Transcendence in Favor of Immanence in Selected Works of Ursula K. Le Guin, Philip Pullman and Nancy Farmer.” The main focus of her academic research is intersections between philosophy and fantasy literature for children and young adults, graphic novels, and animated films. Under the pseudonym Hitohai Katarzyna, Wasylak has published several of her own graphic novels, illustrated an opera libretto, and designed a series of mascots.

Dr Katarzyna Wasylak obroniła pracę doktorską pt. „Kosmologie monistyczne we współczesnej fantasy mitopeicznej: odwrót od transcendencji ku immanencji w wybranych powieściach Ursuli K. Le Guin, Philipa Pullmana i Nancy Farmer.” Obecnie zajmuje się badaniem inspiracji filozofią w mitopeicznej literaturze fantasy, powieściach graficznych oraz filmach animowanych. Posługujac się pseudonimem „Hitohai,” Katarzyna wydała sześć komiksów, zilustrowała libretto opery „Matsukaze” wystawionej przez Teatr Wielki Opery Narodowej w Warszawie oraz zaprojektowała serię maskotek dla dzieci.

 

Dr Mateusz Świetlicki

Dr Mateusz Świetlicki works at the Interdisciplinary Research Center for Post-totalitarian Studies (Institute of Slavic Studies, University of Wrocław) and the Center for Young People’s Literature and Culture (Institute of English Studies, University of Wrocław).  In his doctoral project titled When Boys Become Men. Making Ukrainian Boys in Serhiy Zhadan’s Prose he examined the process of growing up of Ukrainian boys in the late 1980s and early 1990s. In 2012 he was awarded Summer Fellowship at Harvard Ukrainian Research Institute, during which he received the Theodosius and Irene Senkowsky Prize for Achievement in Ukrainian Studies. In 2014 he was awarded fellowship at Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine).  His research interests include gender studies, Ukrainian postmodernism, sociology, African-American fiction and the issues of cliques, popularity, and queerness in American YA fiction.

Dr Mateusz Świetlicki – literaturoznawca związany z Pracownią Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej (Instytut Filologii Angielskiej, UWr) oraz Pracownią Interdyscyplinarnych Studiów Nad Posttotalitaryzmami (Instytut Filologii Słowiańskiej, UWr). Autor rozprawy doktorskiej pt. „Kiedy chłopcy zostają mężczyznami. Męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana”.W swojej pracy naukowej analizuje kwestię rozwoju tożsamości dzieci i młodzieży w literaturze ukraińskiej i amerykańskiej.  Stypendysta Harvard Ukrainian Research Institute (USA) oraz Kijowskego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Ukraina), laureat nagrody the Theodosius and Irene Senkowsky Prize for Achievement in Ukrainian Studies. Jego zainteresowania badawcze obejmują gender studies, postmodernizm, prozę afroamerykańską, literaturę dziecięcą i młodzieżową, socjologię, badania kulturowe i popkulturowe.

Wandel_AgnieszkaDr. Agnieszka Wandel

Dr. Agnieszka Wandel is assistant professor at the Institute of Library Science and Information Science, the University of Wrocław. She teaches children’s book history and contemporary children’s book market. Editorial assistant in ‘Roczniki Biblioteczne’ [Library Annals]. Since 2014 she has been carrying out the project entitled ‘The Transformation of the Contemporary Nonfiction Book for Children and Youth (Exemplified by French Publishing Offer)’, funded by the Polish National Science Centre. Author of articles concerning librarianship and books for children and young people, as well as numerous reviews, mainly of French specialist literature. She also publishes popularizing works and children’s book reviews (available on the portal ‘Mądre Książki’, URL:  http://madreksiazki.org/author/agnieszka/). Her research interests include content and form of books. Selected articles: Les dinosaures et encore plus – les documentaires étrangers  pour la jeunesse dans le répertoire des éditeurs polonaises [Not only dinosaurs: a foreign nonfiction book in the repertoire of Polish publishers] [in:] Vingt ans après…: Traduire dans une Europe en reconfiguration, dir. E. Skibińska [et al.]. Paris 2015, pp. 195-213; Współczesne encyklopedie dla dzieci i młodzieży – analiza księgoznawcza (1990-2015) [The contemporary encyclopedias for childrens and young people: a bibliogical analysis (1990-2015)] [in :] Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia, ed. M. Antczak. Łódź 2017; Le documentaire pour la jeunesse en Pologne avant et après 1989: terminologie et critique [Children’s nonfiction in Poland before and after 1989: terminology and criticism], „Strenæˮ [on-line], 2017 no 12, URL : http://journals.openedition.org/strenae/1734 .

Dr Agnieszka Wandel – adiunkt w  Instytucie Informacji Naukowej i  Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi zajęcia z historii książki i współczesnego rynku publikacji dla dzieci i młodzieży. Sekretarz redakcji „Roczników Bibliotecznych”. Od 2014 r. realizuje projekt pn. „Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży (na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej)” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka artykułów nt. bibliotekarstwa i książki dla dzieci i młodzieży oraz licznych recenzji, głównie francuskiej literatury fachowej. Publikuje także prace popularyzatorskie i recenzje książek dla dzieci i młodzieży (dostępne w portalu Mądre Książki, URL: http://madreksiazki.org/author/agnieszka/). Książkę dla dzieci postrzega w perspektywie bibliologicznej, koncentrując się na równi na zagadnieniach treści i formy dokumentów. Wybrane publikacje: Les dinosaures et encore plus – les documentaires étrangers  pour la jeunesse dans le répertoire des éditeurs polonaises [w:] Vingt ans après…: Traduire dans une Europe en reconfiguration, dir. E. Skibińska [et al.]. Paris 2015, s. 195-213; Współczesne encyklopedie dla dzieci i młodzieży – analiza księgoznawcza (1990-2015) [w:] Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia, red. nauk. Mariola Antczak. Łódź 2017; Le documentaire pour la jeunesse en Pologne avant et après 1989: terminologie et critique, „Strenæˮ [on-line], 2017 no 12, URL : http://journals.openedition.org/strenae/1734 .

Mgr Robert Gadowski

Urodzony w Namysłowie w 1986. W roku 2010 obronił pracę magisterską z literatury fantasy zatytułowaną Humanism and Humanist Concerns in Philip Pullman’s His Dark Materials and Ursula Kroeber Le Guin’s Earthsea Sequence. (Humanizm i humanistyczne refleksje w Mrocznych materiach Philipa Pullmana oraz serii Ziemiomorze Ursuli Kroeber Le Guin). Obecnie zajmuje się dziełami z gatunku dystopii z zakresu młodzieżowej literatury science-fiction oraz koncepcjami wolności i człowieczeństwa w dziecięcej i młodzieżowej literaturze spekulatywnej.

Zainteresowania naukowe: badania nad utopią/dystopią, teorie mitu, literatura spekulatywna dla dzieci i młodzieży.

 

Mgr Mateusz Marecki

Mateusz Marecki is a PhD student and a member of the Center for Young People’s Literature and Culture at the Department of English Studies, Wroclaw University, Poland. He also works at the Philological School of Higher Education in Wroclaw, where he teaches English Literature and English for Tourism. His master’s thesis (What is Speculative Poetry? Defining the Phenomenon through Cognitive Tools on the Example of Bruce Boston’s Selected Poems) has received an award from the Polish Association for American Studies for the Best American Studies Master’s Thesis written at a Polish university in 2011. The aim of his current project, tentatively entitled The Literary Mind and the Musical Mind: A Cognitive Approach to Emotion and Meaning Construction in Literature and Music, is to study how emotions and meaning are communicated in literature and music. He has published articles on American poetry, cognitive poetics, hard science fiction, music perception and the alternate history genre. Feel welcome to visit his academic profile at academia.edu.

Mateusz Marecki – doktorant UWr., członek Pracowni Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej, wykładowca w Wyższej Szkole Filologicznej (prowadzone kursy: literatura angielska i język angielski w turystyce). Jego praca magisterska (Czym jest poezja spekulatywna? Definicja zjawiska w ujęciu kognitywnym na przykładzie wybranych wierszy Bruce’a Bostona) zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych na najlepszą amerykanistyczną pracę magisterską napisaną w 2011 roku na polskim uniwersytecie. Celem jego rozprawy doktorskiej (Umysł literacki a umysł muzyczny: emocje i konstrukcja znaczenia w literaturze i muzyce w ujęciu kognitywnym) jest badanie sposobu, w jaki emocje i znaczenie są komunikowane/przekazywane w literaturze i muzyce. Jest autorem artykułów poświęconych poezji amerykańskiej, poetyce kognitywnej, gatunkowi historii alternatywnych, percepcji w muzyce oraz nurtowi hard science fiction. Więcej o jego działalności naukowo-dydaktycznej można przeczytać na profilu akademickim na stronie academia.edu.

Zainteresowania naukowe: poetyka kognitywna, hard science fiction, poezja niszowa.

Ada Mitas - zdjęcieMgr Adriana Mitas

In her MA thesis she explored the myth of the Celtic Otherworld in Welsh and Irish mediaeval literatures. Her current field of interest comprises myth and folklore studies, speculative fiction, in particular mythopoeic and heroic fantasy, death studies, history and phenomenology of religion. She is currently working on her PhD project, which focuses on the function of myth and literature grounded upon Darwinian-adaptationist approach to literary studies (Brian Boyd, Joseph Carroll, Lisa Zunshine, Roger C. Schank, Jonathan Gottschall), psychological-cultural theories (Stephenson Bond, Rollo May), as well as literary anthropology concepts (Wolfgang Iser) as exemplified by C.S. Lewis’s nonmimetic fiction, primarily his mythopoeic fantasy.

W pracy magisterskiej zajmowała się motywem celtyckich zaświatów w literaturze średniowiecznej Irlandii i Walii. Jej zainteresowania badawcze obejmują studia nad mitem i folklorem, literaturę fantastyczną, w szczególności fantasy mitopeiczną i heroiczną, tanatologię, historię i fenomenologię religii. Mgr Mitas przygotowuje obecnie rozprawę doktorską poświęconą badaniu funkcji mitu i literatury w oparciu o podejście darwinistyczno-adaptacjonistyczne w studiach literaturoznawczych (Brian Boyd, Joseph Carroll, Lisa Zunshine, Roger C. Schank, Jonathan Gottschall) w połączeniu z ujęciem psychologiczno-kulturowym (Stephenson Bond, Rollo May) oraz koncepcjami antropologii literackiej (Wolfgang Iser) na przykładzie egzomimetycznej prozy C.S. Lewisa, w szczególności fantasy mitopeicznej.

Gosia PMgr Małgorzata Południak

Małgorzata Południak a PhD candidate in the Department of English
Studies, Wrocław University. She received her master’s degree in 2011,
with a thesis focused on changing justice scripts in children’s and
Young Adult literature. Her research interests include fantasy,
science fiction, children’s literature, pop culture, posthumanism, urban studies. Her recent work, mostly as a part of a PhD project, examines ecocritical potential of selected English and American fantasy and science fiction novels. She also works as a translator and studies Spanish and Portuguese.

Mgr Małgorzata Południak – doktorantka w Instytucie Filologii Angielskiej
na UWr. W 2011 r. obroniła pracę magisterską badającą zmiany modelu
sprawiedliwości w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Jej
zainteresowania naukowe obejmują właśnie te dwa gatunki a także
fantasy i science fiction, urban studies oraz, jako część projektu
doktoranckiego, ekokrytykę i posthumanizm. Poza pracą naukową uczy się
języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz pracuje jako tłumacz.

 

DSC06888

Mgr Aleksander Brzózka

Jestem doktorantem UWr. Pracuję jako wykładowca w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu oraz w SJO Politechniki Wrocławskiej. Interesuje mnie teoria i praktyka przekładu, zarówno tekstów literackich jak i użytkowych. Moje obecne badania naukowe związane są z ideosomatycznymi i idiosomatycznymi aspektami polskich przekładów anglojęzycznej literatury dziecięcej. Prowadzę też zajęcia dotyczące ogólnej teorii przekładu oraz przekładu tekstów technicznych. Przekładem zajmuję się także w praktyce – tłumaczę teksty techniczne oraz literaturę. W 2010 Wydawnictwo Atut opublikowało mój przekład sztuki teatralnej „Piotruś Pan” J.M. Barriego.

 

Natalia Glina - photo

Mgr Natalia Glina

Urodzona w 1987 w Paczkowie. W roku 2011 obroniła pracę magisterską pt. Rhetorics of Empowerment: Fantasy Subgenres in Neil Gaiman’s Selected Works for Children, poświęconą analizie retoryki Neila Gaimana i związanego z nią edukacyjnego potencjału omawianych dzieł. Obecnie zajmuje się badaniem wieloaspektowości zjawiska przemocy w wybranych utworach anglosaskiej beletrystyki spekulatywnej  dla młodych czytelników. Jej główne zainteresowania naukowe to metody kognitywne w literaturoznawstwie, szczególnie dotyczącym literatury spekulatywnej dla dzieci i młodzieży, a także badania nad utopią i dystopią.

Mgr Jakub Krogulec

I’m a phD candidate in the Institute of English Studies, Wrocław University. My interests include British and American science fiction literature, as well as anthropological philosophy and propaganda studies. My doctoral thesis deals with the evolution of human paradigm in British and American science fiction literature.

Jestem doktorantem w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Moje zainteresowania badawcze obejmują brytyjską i amerykańską fantastykę naukową, a także antropologię filozoficzną oraz badania na temat szeroko pojętej propagandy. Swoją pracę doktorską poświęcam ewolucji paradygmatu człowieczeństwa w brytyjskiej i amerykańskiej fantastyce naukowej.

Angelika Szopaangelika

I’m a graduate student of English at the Department of English Studies at Wroclaw University, Poland, and a member of the Literary Intersections students circle. First and foremost, I like to define myself as a reader and only then as an English teacher, despite the fact that both activities are of equal importance to me. The pleasure of experiencing an incredible year of working as a Teaching Assistant at the Adult Education Centre in the United Kingdom has awakened my great interest in teaching and in the influence of literature on young adults. My current research for the MA thesis is largely grounded in women’s studies, with an emphasis on feminism, the issues of sexuality, gender and the social roles of women presented in contemporary literature, which I am hoping to examine further in my doctoral thesis. My interests revolve around mythopoeic fantasy and science fantasy, literary theory, feminist literary criticism, and contemporary British literature.

Obecnie jestem studentką studiów magisterskich w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkiem naukowego koła doktoranckiego Literary Intersections. W moich badaniach nad pracą magisterską z dziedziny literatury brytyjskiej skupiam się głównie na zagadnieniach dotyczących znaczenia ról kobiet w społeczeństwie, feminizmie, płciowości oraz postrzegania kobiet poprzez pryzmat ich społecznej wielozadaniowości. Aktualny rozwój badań zamierzam poszerzyć w pracy doktorskiej, która skupiać się będzie głównie na wpływie konsumpcjonizmu na społeczne role kobiet. Moje zainteresowania dotyczą literatury mitopeicznej i literatury fantasy, teorii literackiej, feminizmu oraz współczesnej powieści brytyjskiej.

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s